O przedszkolu

Status prawny

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZŁOTOWIE działa na podstawie :

1. Uchwały nr XLII/237/10 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 września 2010 r.

2. Aktu  Założycielskigo  Publicznego Przedszkola z dnia 1 stycznia 2011 roku.

3. Statutu Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie- załącznik do Uchwały nr XLII/237/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 września 2010 r. (obecnie obowiązujący z dnia 14.09.2020r.)

oraz na podstawie:

1)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

2)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,

4)   innych, aniżeli wymienione w pkt 1-4, przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

5)   Statutu Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie z dnia 14.09.2020 r.

 

                                                                                                                                         Załącznik do Uchwały nr 5/2020/2021
z dnia 14.09.2020 r. Rady Pedagogicznej

Publicznego Przedszkola Nr 1 w Złotowie

                         

 

STATUT

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1

W ZŁOTOWIE

 


ROZDZIAŁ I  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

ROZDZIAŁ II  CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ III  POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU

ROZDZIAŁ IV  ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ VI  FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W OKRESIE PANDEMII LUB INNEGO ZAGROŻENIA

ROZDZIAŁ VII  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ VIII  WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

ROZDZIAŁ IX  REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ X  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

 1. Nazwa przedszkola brzmi: Publiczne Przedszkole nr 1 w Złotowie
 2. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

                                         PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1

ul. Grochowskiego  14, 77-400 Złotów

tel. 67 263 33 58

NIP 7671698876  REGON 301584212

 

 1. Przedszkole posiada stronę internetową: www.przedszkola-zlotow.pl/p1

                                                           BIP http://p1bip.przedszkola-zlotow.pl

                                                oraz adres e-mail : p1@przedszkola-zlotow.pl

 

 1. Lokalizacja przedszkola:

4.1.  siedzibą przedszkola jest obiekt w Złotowie przy ulicy Grochowskiego 14, 77-400 Złotów

4.2.  przedszkole jest wielooddziałowe.

 1. Organ prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów, Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów.
 2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
 3. Przedszkole:

7.1.  prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

7.2.  przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

7.3.  zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

7.4.  realizuje programy nauczania, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 1. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia roku następnego:

8.1.  termin przerwy w pracy przedszkola zatwierdza w arkuszu organizacyjnym organ prowadzący;

8.2.  informacje o przerwie wakacyjnej w danym roku szkolnym podaje dyrektor do wiadomości rodziców (w formie pisemnego ogłoszenia oraz informacji na stronie internetowej);

8.3.  zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku;

 1. Wychowanków przedszkola  od następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczają rodzice.
 2. Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych uczelni. Koszty związane z praktykami pokrywa uczelnia kierująca studenta.
 3. W przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź osoby skierowanie na odbycie stażu przez odpowiednie instytucje.
 4. Przedszkole stwarza warunki do działania w jednostce: stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jednostki.
 5. Podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i  rady rodziców.

 

§ 2

 1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1.1.  przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole Nr 1 w Złotowie;

1.2.  statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznego Przedszkola Nr 1 w Złotowie;

1.3.  nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola;

1.4.  rodzicach–należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 3

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające

w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 1. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
 2. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

3.1.  wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju;

3.2.  tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3.3.  wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

3.4.  zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

3.5.  wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

3.6.  wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

3.7.  promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków
i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową
i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

3.8.  przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

3.9.  tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

3.10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

3.11.     tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

3.12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

3.13. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

3.14. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

3.15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

3.16. organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego;

3.17. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

4.1.  organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka;

4.2.  dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

4.3.   stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności;

4.4.  indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

 1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

5.1.  pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

5.2.  informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki
i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

 1. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni i innych osób zgodnie z przepisami prawa, przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.
 3. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.
 4. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

9.1.  bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

9.2.  zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek;

9.3.  zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i pomocy nauczycielki, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;

9.4.  stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym;

9.5.  stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

 1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).

 

 

ROZDZIAŁ III

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU

 

§ 4

 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści,
  w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

4.1.  zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4.2.  porad i konsultacji;

4.3.  zajęć rozwijających uzdolnienia.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom
  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
 3. Dla dzieci spełniających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkole może organizować indywidualne nauczanie. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Dyrektor przedszkola organizuje nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.
 4. Przedszkole organizuje kształcenie specjalne.
 5. Kształceniem specjalnym  obejmuje się dzieci niepełnosprawne, niedostosowane  społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
 6. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

§ 5

 1. Organami przedszkola są:

1.1.  dyrektor przedszkola, zwany dalej dyrektorem;

1.2.  rada pedagogiczna;

1.3.  rada rodziców.

                                                              § 6

 1. Kompetencje dyrektora:

2.1.  kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz;

2.2.  jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli
i pracowników obsługi oraz administracji;

2.3.  sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli;

2.4.  sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

2.5.  przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących;

2.6.  wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia
o tym stosowne organy;

2.7.  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

2.8.  zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne
i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole;

2.9.  organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 1. Zadania dyrektora:

3.1.  opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;

3.2.  prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola;

3.3.  gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy;

3.4.  sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego;

3.5.  przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;

3.6.  co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych
i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy;

3.7.  ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;

3.8.  przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

3.9.  organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;

3.10.  współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi
i kontrolującymi;

3.11.  kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

3.12.  przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom;

3.13. organizowanie, w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

3.14. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

3.15.  współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

3.16.     wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci
i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

3.17. dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego.

 1. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

4.1.  wykonuje uchwały Rady Miejskiej w Złotowie w zakresie działalności przedszkola;

4.2.  współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom
i ich rodzinom;

4.3.   organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

 

§ 7

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
  w przedszkolu.
 3. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny  i inni.
 4.  Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.
 5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

5.1.  zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola;

5.2.  podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu;

5.3.  ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5.4.  uchwalenie statutu przedszkola;

5.5.  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;

5.6.  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

6.1.  organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci;

6.2.  projekt planu finansowego przedszkola;

6.3.  propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

6.4.  wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.

 1. Przedstawiciele rady pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia radzie pedagogicznej.
 2. Rada pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy Miasta Złotowa o odwołanie z funkcji dyrektora.
 3. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
 4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5.  Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
  z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów i sporządzane
  w formie elektronicznej.
 8.  Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

§ 8

 1. Rada Rodziców Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. W skład rady rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 4. Rada rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół
  i placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy.
 5. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 6. Do kompetencji rady rodziców należy:

6.1.  uchwalanie regulaminu działalności rady rodziców;

6.2.  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

6.3.   opiniowanie programu  i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola.

 1. Rada rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
 2. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin działalności rady rodziców.

 

§ 9

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 10

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.
 2. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

2.1.  liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczbę oddziałów, rodzaj
i czas ich pracy;

2.2.   wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego;

2.3.  wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

 1. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności: liczbę i czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę dzieci, oraz ogólną liczbą zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola, dyrektor
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład dnia oraz tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych określający organizację zajęć edukacyjnych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz terapeutycznych.
 3. Z ramowym rozkładem dnia oraz szczegółowymi rozkładami dla poszczególnych grup, rodzice zapoznawani są na pierwszym zebraniu, które odbywa się we wrześniu, a także poprzez informacje zamieszczone na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w szatni przedszkola.

 

§ 11

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
  w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. W każdym
  oddziale zatrudnia się nauczyciela i pomoc nauczyciela, którzy są odpowiedzialni za zdrowie
  i bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.
 5. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.
 6. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, w uzgodnieniu z organem prowadzącym może zostać zmniejszona liczba oddziałów:

6.1.  w okresie absencji nauczycieli dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych;

6.2.  liczba dzieci po połączeniu w oddziałach nie może przekraczać 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.

§ 12

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu
  o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.
 4. W ramach podstawy programowej w przedszkolu organizowana jest nauka języka obcego nowożytnego- języka angielskiego. Prowadzona jest  2 razy w tygodniu po 15 min. (dla dzieci 3-4-letnich), po 30 min. (dla pozostałych dzieci);
 5. W przedszkolu mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe:

5.1.  religia – na życzenie rodziców. Zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.

5.2.  inne zajęcia uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 2.  Zajęcia dodatkowe finansowane są przez organ prowadzący.
 3. Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych określają odrębne przepisy.

 

§ 13

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.
 2.  Ramowy rozkład dnia obejmuje:

2.1.  dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców,

2.2.   następujące pory posiłków: śniadanie: 8:00, obiad: 12:00, podwieczorek: 14:30.

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb
  i zainteresowań dzieci.
 2.  Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

 

§ 14

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego.
 2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez dyrektora.
 3. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola.
 4. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut.
 5. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:

5.1.  zajęcia rewalidacyjne;

5.2.  zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, zajęcia rozwijające uzdolnienia,

5.3.   porady i konsultacje.

 1. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywa się na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach.
 2.  Przedszkole może organizować dla swych wychowanków wyjazdy, wycieczki autokarowe. Szczegółowe zasady organizacji takich wyjazdów określają odrębne przepisy.

 

§ 15

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

1.1.  dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin; przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.30. podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego;

1.2.  czas pracy przedszkola w roku szkolnym: od 1 września do 31 sierpnia każdego roku;

1.3.   przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców i jest wykorzystana na:

1.3.1.     wykonanie remontu i czynności porządkowych;

1.3.2.     pracownicze urlopy wypoczynkowe.

 1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Miejską w Złotowie:

2.1.  zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie,

2.2.  korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin jest odpłatne dla dzieci
w wieku od 3 do 5 lat,

2.3.  dzieci realizujące obowiązek szkolny zwolnione są z opłaty za pobyt w przedszkolu,

2.4.  nie pobiera się opłaty za pobyt, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego. Zwolnienia z opłaty udziela dyrektor przedszkola, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

 1. Przedszkole zapewnia posiłki dla dzieci. Za finansowanie posiłków odpowiedzialni są  rodzice/opiekunowie prawni dziecka.
 2. Dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z następującej liczby posiłków:

4.1.1.     śniadanie,

4.1.2.     śniadanie, obiad,

4.1.3.     śniadanie, obiad, podwieczorek.

 1. Dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole. Szczegółowe zasady odpłatności za przedszkole  są zawarte w odrębnych przepisach.
 3. W przedszkolu obowiązuje system rejestrowania czasu pobytu dziecka przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zasad korzystania z systemu rejestrowania obecności.

§ 16

 1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:

1.1.  sale zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem;

1.2.  pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;

1.3.  kuchnię przedszkolną;

1.4.  zaplecze sanitarne;

1.5.   plac zabaw;

1.6.   salę terapii.

 1. Archiwum przedszkolne znajduje się w wydzielonej części budynku.
 2.  Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi - opiekunów tych pomieszczeń.
 3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

ROZDZIAŁ VI
FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA
W OKRESIE PANDEMII LUB INNEGO ZAGROŻENIA

§ 17

 1. W przypadku ogłoszenia pandemii na terenie kraju, województwa wielkopolskiego bądź miasta Złotowa lub innego zagrożenia epidemiologicznego dyrektor wraz z radą pedagogiczną zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego opracowuje procedury bezpieczeństwa, określające działania, regulujące funkcjonowanie placówki
  w tym okresie.
 2. Procedury są dostosowane do zaistniałego zagrożenia i określają:

2.1.   obowiązki:

2.1.1.     dyrektora placówki;

2.1.2.     pracowników;

2.1.3.     rodziców;

2.2.  organizację pracy przedszkola:

2.2.1.     pracę przedszkola w podwyższonym reżimie sanitarnym;

2.2.2.     przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola;

2.2.3.     przebywanie osób postronnych na terenie przedszkola;

2.2.4.     organizację bezpiecznej opieki w przedszkolu;

2.2.5.     przygotowanie i praca pracowników;

2.2.6.     organizację wyżywienia;

2.2.7.     dezynfekcję;

2.2.8.     procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia.

 1. W przypadku podejrzenia zachorowania dziecka lub po jego nieobecności w przedszkolu związanej z chorobą, rodzic jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka przed wejściem do przedszkola.
 2. Rodzic ma możliwość złożenia oświadczenia, zawierającego informację o aktualnym stanie zdrowia dziecka, za które bierze pełną odpowiedzialność.
 3. W przypadku pandemii lub innego zagrożenia przedszkole może prowadzić zdalne nauczanie, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i wewnętrznymi ustaleniami rady pedagogicznej.

 

ROZDZIAŁ VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§ 18

 1. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Złotowie zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych nie będących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
 4.  Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

4.1.  sumienne i staranne wykonywanie pracy;

4.2.  przestrzeganie czasu pracy ustalonego w przedszkolu;

4.3.  przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;

4.4.  przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych;

4.5.  dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia;

4.6.  przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

 

§ 19

 

 1. Nauczyciel  obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą
  i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; wspierać każde dziecko oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.
 2. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny;
  w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia
  i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych
  i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
 3. Zakres obowiązków nauczyciela:

3.1.  planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

3.2.  wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

3.3.  prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz ich  dokumentowanie;

3.4.  prowadzenie analizy gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole;

3.5.  stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

3.6.  odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.;

3.7.  udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola. Współpraca ze specjalistami udzielającymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną i inną;

3.8.  planowanie własnego rozwoju zawodowego- systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w nowych formach doskonalenia zawodowego;

3.9.  dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;

3.10. eliminowanie przyczyn nieporozumień dzieci;

3.11. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci                                   z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, w zakresie                    uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju - miedzy innymi poprzez organizację  kontaktów indywidualnych, spotkań adaptacyjnych, zebrań grupowych oraz uroczystości;

3.12. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej                           i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3.13. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;

3.14. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej,  realizacja jej postanowień i uchwał;

3.15. udział w pracach zespołów nauczycielskich;

3.16. współdziałanie z nauczycielami w danym oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci;

3.17. korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych  placówek i instytucji naukowo-oświatowych;

3.18. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym;

3.19. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających 
z bieżącej działalności przedszkola.

 1. Zakres obowiązków nauczyciela wychowawcy grupy:

4.1.  tworzyć warunki do rozwoju dzieci, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie;

4.2.  sprawować opiekę nad powierzoną grupą, zgodnie z planem pracy i zmierzać do pełnej  realizacji  tego zadania;

4.3.  rozwiązywać ewentualne konflikty w grupie;

4.4.  koordynować działania wychowawcze nauczycieli pracujących w grupie;

4.5.  organizować uroczystości przedszkolne według opracowanego kalendarza;

4.6.  współorganizować pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci  o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

4.7.  współpracować z rodzicami i informować  ich o wynikach i problemach w zakresie opieki, wychowania i kształcenia, włączać  rodziców w  organizacyjne sprawy grupy;

4.8.  współdziałać z dyrektorem i  instytucjami opiekuńczymi (Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, opieką zdrowotną i innymi), w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków;

4.9.  prawidłowo prowadzić  dokumentację grupy i każdego dziecka zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

4.10.  odpowiadać służbowo przed dyrektorem przedszkola za osiąganie celów wychowania w swojej grupie;

4.11. odpowiadać  służbowo za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego grupy;

4.12. odpowiadać służbowo za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji przedszkolnej lub społeczno – wychowawczej;

4.13. odpowiadać służbowo za prawidłowość dokumentacji swojej grupy;

4.14. nauczyciel przygotowuje na piśmie:

4.14.1. plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału;

4.14.2. dokumentację obserwacji  i diagnozy rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności;

4.14.3. sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym.

4.14.4. inną dokumentację wymaganą prawem oraz wynikającą z działań statutowych przedszkola.

 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych
  w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.
 2. Nauczyciel ma prawo do:

6.1.  uprawnień pracowniczych wynikających z Karty Nauczyciela;

6.2.  decydowania o doborze metod i form pracy z dzieckiem,

6.3.  podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania,

6.4.  opracowywania samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami programu wychowania w przedszkolu oraz wnioskowanie do dyrektora o dopuszczenie go do użytku przedszkolnego,

6.5.  ubiegania się o kolejne szczeble awansu zawodowego,

6.6.  do podejmowania nowatorskich form pracy,

6.7.  uczestnictwa w mierzeniu jakości pracy placówki,

6.8.  publikowania materiałów związanych z wykonywaną pracą,

6.9.  modyfikowania programu rozwoju placówki,

6.10.  uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach,

6.11. dofinansowania doskonalenia zawodowego,

6.12.  składanie uwag i wniosków mających na celu usprawnienie pracy,

6.13. korzystania z  pomocy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz  Komisji Zdrowotnej,

6.14. zapoznania się z regulaminami obowiązującymi w przedszkolu: regulamin wynagradzania, przyznawania pomocy zdrowotnej, dofinansowania dokształcania
i doskonalenia zawodowego, pomocy z Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminu spacerów i wycieczek oraz korzystania z placu zabaw,

6.15. do korzystania ze środków ochrony indywidualnej,

6.16. wynagrodzenia za swoją pracę.

6.17. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego otrzymuje odrębne wynagrodzenie.

6.18.  Nauczyciel wychowawca ma prawo do:

6.18.1. uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej, w swej pracy wychowawczej od dyrektora przedszkola i innych instytucji wspomagających przedszkole.

6.18.2. ustanowić (z grupą i rodzicami) własne formy nagradzania i motywowania wychowanków

 1. Nauczyciel odpowiada za :

7.1.  życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci,

7.2.  dobro przedszkola, powierzone mienie- wyposażenie przedszkola,

7.3.  wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków.

 

 

§ 20

 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1.1.  diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka;

1.2.  prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców
w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

1.3.  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

1.4.  wspieranie nauczycieli i innych specjalistów :

1.4.1.     rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

1.4.2.      udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

§ 21

 

 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1.1.  prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

1.2.  rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola,

1.3.  prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

1.4.  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci;

1.5.  wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

1.5.1.     rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

1.5.2.      udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 22

 1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców. W wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik -pomoc nauczyciela przedszkola wyznaczony przez dyrektora.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 3. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy:

3.1.  sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do dyrektora;

3.2.  rada rodziców danego oddziału zwróci się do dyrektora z pisemnym wnioskiem
o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzony czytelnymi podpisami przez zwykłą większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci oddziału + 1), a dyrektor po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.

 

§ 23

 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele: 

1.1.  zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju
i zachowania ich dziecka;

1.2.  udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka;

1.3.  organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną;

1.4.  uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych
w przedszkolu.

 1. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:

2.1.  w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych);

2.2.  w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających; do końca maja w grupach młodszych rodzice zapoznają się z wynikami obserwacji końcowej.

2.3.  w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka
i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę.

 

§ 24

 1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników samorządowych administracji
  i obsługi:

1.1.  intendent;

1.2.  szef kuchni;

1.3.  pomoc kuchenna;

1.4.  pomoc nauczyciela;

1.5.   pielęgniarka/ pomoc nauczycielki

1.6.  woźny.

 1. 2.     Dyrektor przedszkola, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią, może za zgodą organu prowadzącego utworzyć stanowisko wicedyrektora.
 2. Zadaniami pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 3. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

 

§ 25

 

 1. Do obowiązków intendenta należy:

1.1.   prowadzić sprawy związane z gospodarką żywnościową:

1.1.1. zaopatrywanie przedszkola w produkty żywnościowe, ze zwróceniem uwagi na termin przydatności do spożycia i wysoką jakość odżywczą produktów;

1.1.2. prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej z


Przygotował: Mariola Surma, dnia: 2014-09-20 19:40:36.
Zmodyfikował: Mariola Surma, dnia: 2022-02-02 18:53:50.
Historia zmian

Galerie zdjęć w trakcie przygotowywania. Zapraszamy wkrótce!

« Powrót